Skip to Content

Stanovy spolku MaSON

Obsah

 

Název spolku:

MaSON z. s.

Sídlo spolku:

Dlouhá 924, Mělník 276 01

IČO:

26651335

Číslo účtu:

1511738001/5500

Cíle a základní zásady spolku

Základním cílem MaSON z. s. (dále jen spolku) je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér. Dále k zajišťování kulturních, společenských, osvětových a sportovních potřeb jeho členů, jejich rodin a přátel. Spolek je nekomerčním, neziskovým a nepolitickým společenstvím osob. Spolek není poskytovatelem veřejných komunikačních služeb. Za poskytování služeb se nepovažuje obecně prospěšná činnost.

Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

 1. výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,
 2. vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,
 3. provozování regionálního informačního systému,
 4. podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,
 5. rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,
 6. poskytování poradenské a konzultační služby členům, jejich rodinám a přátelům,
 7. pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí, seminářů a kulturních nebo sportovních, popř. jiných potřeb pro členy i pro veřejnost,
 8. expertní a publikační činnost,
 9. výzkum procesů v rámci telekomunikačních sítí,
 10. získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho projektů,
 11. spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Doba trvání spolku

Spolek je založen na dobu neurčitou. Spolek může zaniknout na návrh členů spolku nebo rady spolku a po odhlasování čtyřmi pětinami všech členů.

Členská základna

Vznik a zánik členství

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická (starší 18 let) nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku. Členství vzniká zápisem do neveřejného seznamu členů a zaplacením vstupního členského příspěvku v dohodnutém termínu. Spolek je oprávněn odmítnout zájemce o členství bez udání důvodu. O přijetí rozhoduje rada spolku nebo osoba jí určená.
 2. Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu členů, z důvodu: smrti člena, zánikem právnické osoby, odstoupením člena, zániku spolku, vyloučení člena ze spolku.
 3. Vyloučit člena může rada spolku v těchto případech:
  1. Narušuje-li fungování sítě aktivně, se záměrem poškodit nebo omezit její funkci. Narušuje-li její funkci pasivně nedodržováním podmínek, které pro její fungování vyžaduje spolek, zastoupený radou.
  2. Neplatí-li radou stanovený měsíční členský příspěvek po dobu dvou a více měsíců bez předchozí domluvy.
  3. V případě hrubého porušení zásad spolupráce ve spolku, například neúměrné přetěžování sítě, sobeckým přístupem k rozdělování společných zdrojů, omezováním provozu sítě, připojením neohlášeného zařízení a z dalších důvodů, vztahujících se k fungování sítě nebo spolupráci mezi členy včetně případné zpronevěry prostředků nebo využívání společné sítě a společné internetové konektivity ke komerčním účelům mimo rámec plánovitého hospodaření celého spolku.
  4. V případě vážného porušení stanov spolku nebo vnitřních předpisů, zejména nedodržování povinností pro členy ze stanov vyplývajících nebo poškozuje-li dobré jméno spolku.

Práva členů

 1. Účastnit se členské schůze, hlasovat na ní a vpřípadě trestní bezúhonnosti být volen do orgánů spolku.
 2. Vznášet návrhy k chodu spolku. O jejich řešení rozhoduje rada spolku. K návrhům, které jednotliví členové vznesou, musí rada vydat vyjádření do jednoho měsíce osobně, písemně nebo elektronickou formou.
 3. Nahlížet do hospodaření spolku a činnosti rady.
 4. Využívat, za podmínek stanovených radou, produkty spolku (připojení k síti spolku a Internetu, konzultace, organizační a technická podpora aj.). Specifikaci jednotlivých produktů a podmínek jejich využívání stanovuje rada spolku vydáním vnitřních předpisů.
 5. V případě, že člen nebude po určité období využívat produktů spolku, lze pozastavit členství a placení poplatků po dané období. Požadavek na pozastavení členství musí člen sdělit radě spolku písemně nebo emailem nejméně dva týdny před plánovaným přerušením. Pozastavení členství je možné nejméně na jeden měsíc a nejdéle po dobu 12 měsíců.
 6. Využívat připojení do společné počítačové sítě při dodržení pravidel stanovených ve vnitřních předpisech, pokud to technické parametry v místě připojení člena umožňují.
 7. V případě dlouhodobého výpadku sítě, trvajícího déle než 24 hodin nepřetržitě, nezpůsobeného vnějšími vlivy, má člen právo požádat o slevu ze svého pravidelného měsíčního příspěvku v poměru odpovídajícímu délce výpadku. V jiných případech se poskytnutá sleva řídí rozhodnutím rady.

Povinnosti členů

 1. Respektovat stanovy jakož i všechny vnitřní předpisy a rozhodnutí rady spolku.
 2. Včas odvádět pravidelný členský příspěvek, určený vnitřními předpisy.
 3. Přispívat k budování a údržbě sítě ve všech ohledech, které její funkce vyžaduje, zvláště jedná-li se o jeho zájem.
 4. Koncová zařízení a jeho instalaci, umožňující členovi připojení do sítě, si obvykle hradí člen sám, a provozuje vždy na vlastní zodpovědnost. Spolek za instalaci a provoz koncových zařízení nezodpovídá.
 5. Člen, ve smyslu stanov, souhlasí s kontrolou svého připojeného zařízení, které bude provedeno osobou pověřenou radou spolku. Kontrola může být provedena v případě podezření, že připojení člena není v souladu se zavedenými standardy sítě ve smyslu bodu bodu 3. c) těchto stanov.
 6. Nepoškozovat zájmy a pověst spolku.
 7. Je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.

Orgány spolku

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je společná členská schůze členů spolku.
 2. Právo účasti na členské schůzi má každý člen spolku. Člen spolku se může nechat na členské schůzi zastoupit na základě plné moci, která musí být udělena pro určitou členskou schůzi a opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec může na členské schůzi zastupovat nejvýše jednoho člena.
 3. Členskou schůzi svolává k zasedání rada spolku nejméně jednou za rok. Rada však svolává členskou schůzi kdykoli z podnětu alespoň třetiny členů spolku do 30 dnů od doručení podnětu.
 4. Jednání členské schůze se svolává písemně nebo elektronickou formou nejméně 30 dní před jejím konáním, v pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program jednání.
 5. Členská schůze je schopna usnášet se při účasti většiny členů spolku. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá rada do 6 týdnů náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je vždy schopna usnášení a je možné svolat ji společnou pozvánkou s členskou schůzí. Náhradní členská schůze může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího jednání členské schůze.
 6. Je-li zasedání svoláno podle § 248 občanského zákoníku, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.
 7. Zahájení členské schůze členů řídí osoba pověřená jejím svolavatelem. Jednání členské schůze vede předsedající určený radou.
 8. Na jednání členské schůze je nejprve zvolen ověřovatel a skrutátor. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
 9. Členské schůzi výhradně přísluší změna stanov (odhlasováním čtyřmi pětinami přítomných členů), volba nebo odvolání rady spolku.

Rada spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je pětičlenná rada spolku, složená ze členů spolku starších 18 let, trestně bezúhonných. Rada spolku rozhoduje ve sboru a spolupracuje se správci sítě, kteří se spolu s radou pravidelně schází na společných schůzích.
 2. Volba členů rady probíhá na členské schůzi jednou za 5 let, většinou před vypršením jejího volebního období s maximálním přesahem 2 měsíců.
 3. V případě, že v průběhu volebního období rady dojde k závažným neshodám mezi členy rady, může rada vyvolat předčasné volby nové rady. Tento krok musí odsouhlasit alespoň tři členové rady.
 4. Neklesne-li počet členů pod polovinu, kooptuje rada náhradní členy do nejbližší členské schůze.
 5. Úkolem členů rady je zajišťovat a koordinovat cíle spolku. Rada spolku má též pravomoc určovat vnitřní předpisy týkající se funkce sítě a spolku. S těmito předpisy musí členy a zájemce seznámit elektronickou formou.
 6. Ke všem rozhodnutím dochází rada spolku hlasováním, při kterém musí dojít ke shodě alespoň tří jejích členů.

Jednání a hospodaření spolku

 1. Projednání s úřady a dalšími institucemi rada, v případě potřeby, ustanoví jednatele. Ten je povinen respektovat rozhodnutí rady a zodpovídá za to, že jeho rozhodnutí při jednání se ztotožňují s vůlí rady. Případná pochybení řeší společně celá rada spolku.
 2. Spolek má tyto finanční zdroje:
  1. Vstupní členský příspěvek.
  2. Pravidelný členský příspěvek.
  3. Dary a dotace.
  4. Příjmy z činností při naplňování cílů spolku.
  5. Ostatní příjmy.
 3. Spolek hospodaří se svým majetkem podle plánu činnosti a rozpočtu schváleného radou. Spolek vede účetnictví dle platných právních předpisů. Majetek, který si spolek pořídí ze svých prostředků, nebo získá jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy, je jeho výlučným vlastnictvím.
 4. Majetek spolku při jeho založení je nulový, narůstá příspěvkem každého nového člena o částku, která je spolu s jeho jménem a datem vstupu do spolku uvedena v seznamu členů.
 5. Majetek spolku se může dále navyšovat ze všech výše uvedených finančních zdrojů.
 6. Všechny získané finanční prostředky je nutné využít pro výstavbu a údržbu sítě a pro zajištění dalších procesů bezprostředně souvisejících s naplňováním cílů spolku, případně uložit do rezervního fondu.
 7. Rezervní fond spolku slouží k pokrytí neočekávaných výdajů spolku, které nejsou spojené s pravidelným chodem spolku a sítě. V rezervním fondu spolku musí být uložena taková částka, která odpovídá celkovému měsíčnímu součtu všech pravidelných členských příspěvků. Tato částka se může snížit pouze po odsouhlasení všech členů rady a pouze na investice spojené s modernizací infrastruktury sítě. Za rezervní fond zodpovídá rada.
 8. Žádný z členů spolku nemá pravomoc nakládat s finančními prostředky v zájmu, které nesouvisí s cílem spolku. Spolek může poskytnout účelovou dotaci na podporu nekomerčních projektů, souvisejících s cíli spolku a rozvojem sítě.
 9. V případě zániku spolku bude prostřednictvím rady rozprodán majetek spolku za jeho tržní cenu a získané prostředky budou zcela rozděleny mezi členy, kteří jsou zapsaní v seznamu členů k datu zániku spolku jako aktivní a mají své členské příspěvky zaplacené.
 10. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na transparentním účtu spolku v bance. Nakládat s nimi může rada spolku prostřednictvím svého zmocněnce.

Závěrečná ujednání

 • Stanovy spolku vstupují v platnost dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 • Ukončením členství končí i činnosti v orgánech spolku.
 • Spolek nevyužívá oficiální logo, pouze neoficiální.
 • Spolek nese název MaSON z. s.

Tato verze stanov byla odsouhlasena členskou schůzí spolku dne 10. 10. 2015.

PřílohaVelikost
stanovy.pdf201.99 KB